Privacybeleid

Privacy Verklaring

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor Vogellanden van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Indien nodig verzamelt Vogellanden na het aangaan van een overeenkomst diverse persoonsgegevens van cliënten, ouders/vertegenwoordigers/verzorgers van kinderen, medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en derden (in het vervolg betrokkenen genoemd). Het gaat hierbij onder meer om NAW[1], burgerservicenummer en gezondheidsgegevens. Het volledig overzicht van gegevens is te vinden in het privacyreglement.

Vogellanden is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en gaat daarmee zorgvulding om. Dit houdt in dat Vogellanden doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

In het privacyreglement is bijvoorbeeld geregeld dat u de gegevens kunt inzien die over de behandeling zijn vastgelegd in het dossier en dat u eventuele daarin voorkomende fouten kunt laten corrigeren. Als u om inzage vraagt moet de hulpverlener hier binnen een redelijke termijn gehoor aan geven. Dat dient in ieder geval binnen vier weken te gebeuren.

In de situatie dat wij persoonsgegevens verzamelen buiten de betrokkene om, zal de bron bij ons bekend zijn.

U kunt dit reglement inzien op onze website: www.vogellanden.nl.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Vogellanden verwerkt persoonsgegevens onder meer in verband met de volgende doeleinden:

 • Voor adequate behandeling;

 • Voor het beantwoorden van vragen en klachten van betrokken

 • In het kader van arbeidsverhoudingen

 • In het kader van de nakoming van wet- en regelgeving

 • Voor wachtlijstregistratie

 • Voor PR doeleinden/klantenbinding en communicatie over organisatie ontwikkelingen

 • Voor financiële administratie

 • Voor het loggen van gegevens

 • Voor wetenschappelijk onderzoek

In alle gevallen worden de noodzakelijke maatregelen getroffen om de privacy van betrokkenen te waarborgen. Alleen daartoe vanuit hun functie geautoriseerde medewerkers hebben toegang tot de gegevens. Zij hebben tegenover anderen een geheimhoudingsplicht.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Vogellanden verwerkt alleen persoonsgegevens als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt, (uitdrukkelijk) toestemming is van de betrokkene en/of er een overeenkomst is. Een belangrijke wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van behandeling is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Website en Cookies

Alle door bezoekers van www.vogellanden.nl aan Vogellanden verstrekte gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd, tenzij duidelijk anders kenbaar gemaakt, en worden niet bekend gemaakt aan derden, behoudens indien dit bij wet is vereist of door autoriteiten wordt verlangd.


Cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij uw bezoek aan de website van Vogellanden worden geplaatst op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Wij gebruiken twee verschillende soorten cookies:

 • Functionele cookies: Dit zijn cookies die nodig zijn om de website te laten functioneren. Deze worden bijvoorbeeld gebruikt bij het inloggen op de website.

 • Analytische cookies: Deze cookies gebruiken wij om bezoekersstatistieken bij te houden. Zo krijgen wij een beter inzicht in het functioneren van de website.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit is geheel anoniem. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen ‘Analytics informatie’ te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media buttons
Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen delen op sociale netwerken als Facebook, LinkedIn en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook, LinkedIn en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Cameratoezicht

Ten behoeve van beveiliging maakt Vogellanden op diverse plaatsen in openbare ruimtes in en rond haar gebouwen gebruik van beveiligingscamera’s. Zij worden ingezet ter preventie van diefstal of vernieling en ter bescherming van medewerkers en bezoekers. Met de camera’s worden opnames gemaakt om in gevallen van (vermoedens van) strafbare feiten (inbraak, diefstal of vernieling) terug te zien. Opnames worden niet gedeeld met derden, tenzij opgevraagd door politie of justitie. Opnames worden, conform wettelijke eis, niet langer dan vier weken opgeslagen en daarna gewist.

Beveiliging van persoonsgegevens

Vogellanden heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vogellanden heeft een informatiebeveiligingsbeleid vastgesteld en met inachtneming daarvan fysieke, organisatorische en elektronische maatregelen getroffen.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Het doorgeven en ontvangen van gegevens buiten Vogellanden

Voor zover er geen sprake is van uw expliciete toestemming of wettelijke verplichting, gebeurt deze uitwisseling van gegevens uitsluitend op basis van de uitvoering van de (behandel)overeenkomst tussen u en Vogellanden of wanneer Vogellanden hiervoor een gerechtvaardigd belang heeft (bijv. in verband met declaratie van geleverde zorg bij uw zorgverzekeraar).

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens kan met zich meebrengen dat wij persoonsgegevens delen met derden: in geval van behandeling met andere zorgverleners of in het kader van werkgeverschap met pensioenfonds of belastingdienst. Indien vereist vragen we daarvoor bij aanvang van de overeenkomst uw toestemming.

Verwerking van gegevens door derden

In sommige gevallen worden persoonsgegevens door derden verwerkt, bijvoorbeeld in het geval van softwareleveranciers. In die gevallen blijft Vogellanden verantwoordelijk voor het veilig omgaan met de gegevens. Daartoe is met dergelijke leveranciers een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Geen commercieel gebruik

Vogellanden zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Vogellanden is daarbij wettelijk verplicht om bij aanvang van een overeenkomst uw identiteit de verifiëren.

Bewaren van persoonsgegevens

Vogellanden bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk verplicht is en draagt na afloop van de wettelijke termijn zorg voor vernietiging van uw gegevens.

Uw privacyrechten

Een belangrijke wet is de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierin zijn de belangrijkste rechten voor betrokkenen wettelijk vastgelegd.

U dient vooraf geïnformeerd te zijn over het verwerken van uw persoonsgegevens door Vogellanden. Verder heeft u recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

Over deze wet zijn informatiebrochures uitgebracht. Deze zijn op te vragen bij de Nederlandse Patiënten/Consumenten Federatie (NP/CF).

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

Vogellanden, t.a.v. de Functionaris voor de Gegevensbescherming
Hyacinthstraat 66a
8013 XZZwolle

U kunt daartoe ook mailen naar info@vogellanden.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

Klachten

Ook kunt u een klacht indienen wanneer u van mening bent dat het centrum niet juist omgaat met uw gegevens. Hoe u van deze rechten gebruik kunt maken staat in het klachtenreglement.

Voor kinderen jonger dan 16 jaar en voor iemand die onder curatele gesteld is, kunnen de wettelijke vertegenwoordigers inzage vragen of een klacht indienen.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Wilt u meer weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Kijk op wetten.overheid.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacy beleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacy beleid, neemt u dan contact op met de onze Functionaris Gegevensbescherming (tel. 038-4981111).


[1]NAW staat voor: Naam Adres en Woonplaats